Personal Data Protection Policy

1. Nasze Zobowiązanie

W grupie MECALAC i jej filiach, (« MECALAC » oznacza każdą jednostkę grupy), przywiązujemy bardzo dużą wagę do poufności i ochrony danych osobowych, które nam powierzacie.

Gromadzimy Państwa dane osobowe w trakcie korzystania z naszych witryn internetowych, ale również w chwili zakupu produktu MECALAC lub w wielu innych sytuacjach opisanych poniżej.

Niniejszy regulamin ma na celu dostarczenie Państwu wyjaśnień na temat rodzaju gromadzonych informacji, celu oraz czasu ich gromadzenia oraz komu je przekazujemy w danej sytuacji.

Odwiedzając nasze strony internetowe, zgadzacie się na warunki niniejszego regulaminu ochrony danych osobowych.

Możemy dowolnie zmieniać niniejszy regulamin, jednakże każda zmiana stosowana jest automatycznie w stosunku do użytkowników korzystających ze stron po zaistniałej zmianie. Dlatego też zalecamy zapoznać się z nim w trakcie każdych odwiedzin na naszych stronach, aby poznać najnowszą dostępną wersję.

1. Definicje

Za « dane o charakterze osobowym « uważa się każdą informację dotyczącą osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, jak jej nazwisko, informacje prywatne, płeć, numer ubezpieczenia zdrowotnego, zdjęcie, dane biometryczne i genetyczne.

Za « przetwarzanie danych » uznaje się każdą operację wykonaną na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Przetwarzanie dotyczy tego wszystkiego co może być uczynione z danymi, jak ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie, rozpowszechnianie, usuwanie lub niszczenie danych o charakterze osobowym.

W grupie Mecalac zobowiązujemy się zbierać i wykorzystywać zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób uczciwy i uzasadniony z równoczesnym uszanowaniem życia prywatnego osób.

Poprzez ten regulamin ochrony danych osobowych, Mecalac zobowiązuje się, jako Odpowiedzialny za Przetwarzanie w stosunku do przetwarzania danych których cele i sposoby zostały określone, do przetwarzania Państwa danych osobowych z całą wymaganą ostrożnością i wyłącznie w celach w jakich zostały zgromadzone, zgodnie z założeniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Unii Europejskiej nr 2016/679 (poniżej skrót « RGPD ») oraz ze wszystkimi przepisami prawnymi obowiązującymi we Francji.

2. W jaki sposób i w jakim celu gromadzimy Państwa dane ?

Państwa dane gromadzone są przez różne jednostki MECALAC i używane są przez nie jedynie w znanych Państwu celach, wyraźnych i zgodnych z prawem.

Cele każdego przetwarzania Państwa danych określone i opisane są w chwili ich gromadzenia.

Oto główne cele dla których Państwa dane są gromadzone :

 • Zarządzanie naszym biurem obsługi klienta za pośrednictwem naszego CRM oraz dostarczanie produktów i usług o które Państwo zabiegacie ;
 • Zarządzanie zapytaniami kierowanymi poprzez formularz kontaktowy naszej strony w celu udzielenia satysfakcjonujących odpowiedzi ;
 • Zarządzanie funkcjonowaniem i optymalizacja serwisu sprzedaży online ;
 • Organizacja warunków korzystania z serwisu sprzedaży online ;
 • Weryfikacja, identyfikacja oraw uwierzytelnianie przekazywanych nam danych ;
 • Wysyłanie informacji handlowych na warunkach dozwolonych przez obowiązujące prawo lub zarządzanie zastrzeżoną listą w przypadku nie wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie tychże informacji ;
 • Organizowanie gier konkursowych ;
 • Udostępnianie działu obsługi klienta w ramach współpracy z klientami ;
 • Realizacja statystyk odwiedzin witryny internetowej w celu jej polepszenia oraz zapewnienia Państwu optymalnej nawigacji ;
 • Zgodność z obowiąwującymi zobowiązaniami ustawowymi, normatywnymi i prawa wspólnotowego ;
 • Zapobieganie i wykrywanie oszustw oraz zarządzanie sytuacjami wymagającymi bezpieczeństwa ;
 • Zarządzanie ewentualnymi sporami.

Zobowiązujemy się przetwarzać Państwa dane w ścisłej zgodności z tymi celami.

3. Jakie kategorie danych są gromadzone ?

Gromadzimy jedynie dane istotne i niezbędne.

Gromadzone dane osobowe są jedynie danymi niezbędnymi do realizacji wdrażanych celów przetwarzania. Zobowiązujemy się gromadzić jedynie dane niezbędne.

Kiedy decydujecie się Państwo przekazać nam swoje dane osobowe za pośrednictwem formularza danych, pola zaznaczone gwiazdką muszą zostać wypełnione gdyż zawierają informacje niezbędne i umożliwiające dostęp do korzystania z wielu usług (abonament newsletters, wpis na strony, utworzenie konta w celu zakupów online, etc...).

Pewne dane zostają automatycznie gromadzone, za Państwa zgodą, poprzez zainstalowanie pliku cookies na Państwa urządzeniu końcowym (prosimy odnieść się do naszej polityki cookies zawartej poniżej).

4. Jaka podstawa prawna pozwala nam wykorzystywać Państwa dane osobowe ?

W chwili wykorzystywania Państwa danych osobowych, podstawą prawną na której spoczywa przetwarzanie tych danych może być :

 • Państwa zgoda, w chwili tworzenia konta, akceptacji stosowania cookies, wypełniania ankiety oceny satysfakcji online lub wpisu na naszą listę reklamy handlowej ;
 • Realizacja umowy lub aktów wstępnych do podpisania umowy, na przykład w sytuacji kiedy figurujecie u nas jako przedstawiciel handlowy, w chwili zakupu naszego produktu w serwisie sprzedaży online, lub uruchomienia zakupionego produktu przez jednego z naszych przedstawicieli handlowych ;
 • Nasz uzasadniony interes kiedy to po zakupie naszego produktu informujemy regularnie Państwa o naszych kolejnych nowych produktach lub przechowujemy Państwa dane w celu dochodzenia swych praw w przypadku sporu ;
 • Realizacja obowiązków prawnych lub normatywnych.
5. Przez jaki czas przechowujemy Pastwa dane osobowe ?

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania.

Cel Okres przechowywania
Zarządzanie Państwa kontem online Państwa dane będą przetwarzane tak długo jak długo utrzymacie status zarejestrowanego użytkownika. (to znaczy do chwili kiedy zdecydujecie usunąć wasze konto użytkownika).
Wdrożenie, zastosowanie i wykonanie umowy Będziemy przetwarzać Państwa dane przez niezbędny okres czasu pozwalający na właściwy nadzór nad produktem i jego ubezpieczeniem, ewentualnym zwrotem, reklamacją czy zażaleniem.
Obsługa klienta Będziemy przetwarzać Państwa dane przez niezbędny okres czasu pozwalający na udzielenie odpowiedzi na zażalenie lub wniosek.
Marketing Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres 3 lat począwszy od ostatniej dokonanej czynności wobec nas, Państwa wypisu lub anulowania abonamentu newsletter.

Niezależnie od przetwarzania Państwa danych przez okres nie dłuższy niż to jest niezbędne dla osiągnięcia odpowiednich celów wskazanych powyżej, będą one następnie stosownie chronione i przechowywane z ograniczonym dostępem przez okres w którym przyjmiemy na siebie odpowiedzialność związaną z przetwarzaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podaje się wyraźnie, że dane osobowe mogłyby być przedmiotem archiwacji pośredniej po to abyśmy byli w stanie wypełnić zobowiązania prawne, skarbowe i księgowe takie jak na przykład obowiązek przechowywania faktur przez okres 10 lat.

6. Czy Państwa dane są udostępniane stronom trzecim ?

Aby wypełnić cele wskazane powyżej, Państwa dane muszą być udostępniane stronom trzecim z którymi współpracujemy w celu zapewnienia ciągłości usług, to znaczy :

 • jednostki grupy MECALAC,
 • dostawcy usług technologicznych,
 • dostawcy i współpracownicy działów związanych z marketingiem i reklamą.

Listę odbiorców Państwa danych osobowych znajdziecie na : contact[at]mecalac.com.

W każdym razie, wszelki przekaz danych osobowych podlega postanowieniom umownym i wymagamy od odbiorców postępowania zgodnego z naszymi zaleceniami i obowiązującym prawem oraz zapewnienia poufności, integralności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przy użyciu wszelkich środków technicznych i organizacyjnych.

W każdym razie, Państwa dane osobowe nie zostaną nigdy sprzedane, udostępnione, przekazane lub przesłane w jakiejkolwiek formie stronie trzeciej do jej użytku własnego, handlowego lub marketingowego.

7. W jaki sposób zapewnione jest bezpieczeństwo Państwa danych osobowych ?

MECALAC chroni Państwa dane o charakterze osobistym stosująs środki zabezpieczenia fizycznego i organizacyjnego aby zapobiec niedozwolonemu dostępowi, niewłaściwemu użyciu, ujawnieniu, utracie lub zniszczeniu Państwa danych osobowych.

Biorąc pod uwagę, iż internet nie jest zupełnie bezpiecznym środowiskiem informacyjnym, nie jesteśmy w stanie zapewnić doskonałego bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem naszych stron pomimo stosowanych środków. Ponosicie Państwo odpowiedzialność za bezpieczeństwo używanych przez was urządzeń w trakcie odwiedzin na naszych stronach i ochronę ich przed szkodliwym oprogramowaniem takim jak koń trojański czy wirusy.

Zostaliście Państwo poinformowani o możliwości ryzyka ujawnienia używanych przez was danych i haseł nieupoważnionym stronom trzecim w przypadku niezastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa (przykłady : bezpieczna konfiguracja produktu Web, aktualizacja programów antywirusowych, program zapora sieciowa, nieużywanie niepewnego oprogramowania etc....)

Zachęcamy do ostrożnego wyboru Państwa hasła oraz traktowania go jako ściśle poufnego.

8. Jakie są Państwa prawa ?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 1978 roku zwaną ustawą « Informatyka i wolności » zmienioną i z RGPD, posiadacie Państwo następujące prawa :

 • Prawo sprzeciwu, z uzasadnionych powodów, wobec przetważania waszych danych osobowych do celów innych niż te na które wyrawiliście zgodę ;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania zgromadzonych danych do celów handlowych. W każdej chwili dysponujecie prawem sprzeciwu, bez obowiązku uzasadniania, z którego możecie skorzystać klikając w link dotyczący wypisania się, który dostępny jest w każdym z naszych newsletter lub reklamie.

Zobowiązujemy się wziąć pod uwagę wasze wnioski dotyczące zaprzestania przetwarzania waszych danych, z wyjątkiem uzasadnionych i naglących przyczyn dotyczących przetwarzania, które zagrażałyby waszym prawom i wolnościom lub dochodzenia i obrony swych praw przed sądem.

 • Prawo informowania was o przetwarzaniu, któremu poddane są dane o charakterze osobistym ;
 • Prawo dostępu : Pod pewnymi warunkami, możecie otrzymać informacje dotyczące przetwarzania waszych danych od MECALAC jak również kopię z waszymi danymi osobowymi w trakcie przetwarzania.
 • Prawo nanoszenia poprawek, aktualizacji lub usuwania całości lub części tychże danych Zobowiązujemy się rozpatrywać w jak najkrótszym czasie wasze wnioski dotyczące korekty w przypadku niedokładnych danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Zobowiązujemy się również rozpatrywać w jak najkrótszym czasie wasze wnioski dotyczące wykreślenia całkowitego lub częściowego waszych danych, na warunkach artykułu 17 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Unii Europejskiej (prawo : « zapomnienie »).
 • Prawo wycofania waszej zgody w sytuacji kiedy podstawą prawną przetwarzania jest wasza zgoda.
 • Prawo do ohgraniczenia przetwarzania : Zobowiązujemy się rozpatrywać wasze wnioski o ograniczeniu przetwarzania na warunkach artykułu 18 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Unii Europejskiej. W tym przypadku, zachowujemy wasze dane bez przetwarzania ich z wyjątkiem waszej zgody lub ustalenia, dochodzenia i obrony swych praw przed sądem.
 • Prawo do przenoszenia waszych danych : Zobowiązujemy się, na Państwa wniosek, dostarczyć przekazane nam dane o charakterze osobistym w powszechnie stosowanym, czytelnym maszynowo formacie. To prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie jedynie w stosunku do danych, które nam dostarczyliście, w sytuacji przetwarzania opartego na waszej zgodzie lub na umowie i realizowanego za pomocą zautomatyzowanych procesów.
 • Prawo wnoszenia reklamacji do :
 • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO (w Polsce)

W przypadku trudności związanych z realizowanym przez nas przetwarzaniem waszych danych osobowych, zalecamy skontaktować się z nami. Jeśli uważacie, że wasze prawa nie były przestrzegane, możecie wnieść reklamację do CNIL.

Możecie skorzystać ze swoich praw kontaktując się z nami używając następujących adresów :

 • Mail: contact[at]mecalac.com
 • Przesyłka listowa : Mecalac Polska Sp. z o.o., ul. Jaworowa 1, 43-170 Łaziska Górne

Aby Państwa prośba została rozpatrzona możliwie najskuteczniej, prosimy :

 • wskazać nam przetwarzanie, którego dotyczy wniosek
 • wskazać nam prawo(a), z którego chcecie skorzystać
 • przesłać nam kopię Państwa dowodu tożsamości (w celu weryfikacji, iż autorem wniosku jest osoba , którą dotyczy przetwarzanie).
9. Pliki Cookies

W trakcie odwiedzania witryn internetowych MECALAC, informacje dotyczące Państwa nawigacji na stronie mogą być zarejestrowane w plikach tekstowych zwanych cookies, zainstalowanych w waszej przeglądarce. Oto zainstalowane pliki cookies :

 • Strona internetowa :
  CAKEPHP_Public
  accept_cookies (Apparait lorsque le visiteur accepte les cookies)
  mecalac_documentation_pardot_submission (Apparait lorsque le visiteur télécharge une documentation)
 • Przez Pardot:
  visitor_id320841-hash
  visitor_id320841
 • Przez Google Analytics:
  _ga
  __utmz
  __utmt
  __utmc
  __utmb
  __utma

Pliki cookies pozwalają na automatyczne Państwa rozpoznanie przy każdorazowym odwiedzaniu stron w celu dostosowania porad dotyczących zakupów oraz dostarczenia najlepszej obsługi.

Dysponujecie Państwo prawem dostępu, wycofania i zmiany danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem plików cookies (więcej informacji na temat konfiguracji plików cookies.

W celu zablokowania plików cookies możecie Państwo aktywować ustawienie przeglądarki pozwalające odrzucić wszystkie lub niektóre pliki cookies. Jednakże wybierając możliwość blokady wszystkich plików cookies, nie będziecie mieć Państwo dostępu do wszystkich lub części witryn.

Używamy następujących plików cookies :

 • Przechowywanie i dostęp do informacji
  Przechowywanie informacji lub dostęp do informacji już przechowywanych na waszym urządzeniu, na przykład identyfikatory reklamowe, identyfikatory urządzenia, pliki cookies oraz podobne technologie.
 • Personalizacja
  Gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat Państwa korzystania z tej usługi w celu późniejszego przekazywania dokumentacji reklamowej i/lub treści o charakterze indywidualnym w innych kontekstach, na przykład w innych witrynach i aplikacjach. Generalnie zawartość strony lub aplikacji dopasowuje się do waszych indywidualnych potrzeb, co zostanie wykorzystane przy późniejszym wyborze dokumentacji reklamowej i/lub zawartości.
 • Selekcja, rozpowszechnianie i raportowanie reklam
  Gromadzenie informacji, które następnie łączone są z innymi wcześniej zebranymi w celu selekcji i rozpowszechniania reklam dopasowanych do waszych potrzeb, oraz oceny ich przekazu jak również skuteczności. Dotyczy to : wykorzystywania wcześniej zebranych informacji dotyczących waszych potrzeb w celu dopasowania reklam ; przetwarzania danych wskazujących rodzaj i częstotliwość wyświetlanych reklam, jak również kiedy i gdzie były one wyświetlane ; poznania waszej reakcji w stosunku do tychże reklam, na przykład czy kliknęliście na nie lub czy dokonaliście zakupu. Nie dotyczy to Personalizacji, która polega na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji na temat Państwa korzystania z tej usługi w celu późniejszego przekazywania dokumentacji reklamowej i/lub treści o charakterze indywidualnym w innych kontekstach, na przykład w innych witrynach i aplikacjach.
 • Selekcja, rozpowszechnianie i raportowanie treści
  Gromadzenie informacji, które następnie łączone są z innymi wcześniej zebranymi w celu selekcji i rozpowszechniania treści dopasowanych do waszych potrzeb, oraz oceny ich przekazu jak również skuteczności. Dotyczy to : wykorzystywania wcześniej zebranych informacji dotyczących waszych potrzeb w celu dopasowania treści ; przetwarzania danych wskazujących rodzaj i częstotliwość wyświetlanych treści, jak również kiedy i gdzie były one wyświetlane ; poznania waszej reakcji w stosunku do tychże treści, na przykład czy kliknęliście na nie. Nie dotyczy to Personalizacji, która polega na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji na temat Państwa korzystania z tej usługi w celu późniejszego przekazywania treści i/lub dokumentacji reklamowej o charakterze indywidualnym w innych kontekstach, na przykład w innych witrynach i aplikacjach.

Możecie Państwo wskazać swoje preferencje przechodząc do banera plików cookies.