Karta ochrony danych osobowych

1. Nasze zaangażowanie

W ramach MECALAC („MECALAC” oznacza każdy z podmiotów grupy, w tym jej spółki zależne), przywiązujemy wielką wagę do prywatności naszych użytkowników i zapewniamy poufność, ochronę, integralność i bezpieczeństwo danych osobowych, które nam powierzył we wszystkich dostępnych kanałach komunikacji.

Zbieramy Państwa dane osobowe podczas korzystania z naszych stron internetowych https://www.mecalac.com; https://shop.mecalac.com (zwane dalej „stronami”), ale także przy zakupie produktów MECALAC lub w różnych sytuacjach opisanych poniżej.

Celem niniejszej Karty (zwanej dalej „Kartą”) jest wyjaśnienie, jakie informacje gromadzimy, w jakich celach, jak długo je przechowujemy, kto jest ich odbiorcom i komu je przekazujemy oraz jakie środki ochrony są wdrażane zgodnie z ogólnym europejskim rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych i wolnością przyjętą we Francji.

1. Definicje

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, płeć, numer ubezpieczenia społecznego, zdjęcie, dane biometryczne lub genetyczne zgodnie z art. 4 RODO (zwane dalej „Dane)”).

„Przetwarzanie danych” jest definiowane przez każdą operację przeprowadzaną na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest ono przeprowadzane za pomocą zautomatyzowanych procesów. Przetwarzanie obejmuje wszelkie możliwe działania związane z danymi, takie jak gromadzenie, rejestracja, przechowywanie, modyfikacja, wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie, rozpowszechnianie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych zgodnie z art. 4 RODO (zwane dalej „przetwarzaniem(-ami)”).

2. Kontroler

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich Danych w rozumieniu RODO jest:

 • MECALAC France SAS
 • Spółka akcyjna uproszczona, z kapitałem zakładowym w wysokości 4568600 EUR,
 • zarejestrowana w rejestrze handlowych I spółek w Annecy pod numerem 422 483 214 00017,
 • Siedziba statutowa: MECALAC France SAS, 2 avenue du pré de Challes, CS40230, 74942 ANNECY Cedex, Francja
 • E-mail : contact[at]mecalac.com
 • Telefon: +33 (0)4 50 64 01 63

Zgodnie z niniejszą Kartą, MECALAC - jako Administrator Danych - zobowiązuje się by w ramach przetwarzania danych osobowych, dla którego określił cel i środki, przetwarzać Twoje dane osobowe z wymaganą starannością i wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z zasadami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Unii Europejskiej (zwanego dalej „RODO”) oraz szerzej, ze wszystkimi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi we Francji.

3. W jaki sposób gromadzimy Państwa dane i w jakich celach?

Twoje dane są gromadzone i wykorzystywane przez różne podmioty z grupy MECALAC wyłącznie za Państwa wiedzą, w jasno określonych i uzasadnionych celach.

Cele każdego przetwarzania Państwa danych osobowych są opisane i określone w momencie zbierania Państwa danych.

Główne cele, dla których gromadzone są Państwa dane, są następujące:

a. Odwiedziny na naszych stronach internetowwych

Możesz korzystać ze Stron bez podawania danych osobowych.

W przypadku korzystania z naszych Stron do celów informacyjnych, nie przetwarzamy żadnych Danych, z wyjątkiem danych przesyłanych przez Państwa przeglądarkę w celu umożliwienia przeglądania naszych Stron oraz informacji przekazywanych w kontekście plików cookies w celu statystycznej analizy korzystania ze Stron (patrz poniżej).

Przetwarzamy Państwa Dane w celu zapewnienia technicznego dostępu do naszych Stron na podstawie następujących podstaw prawnych:

 • Na mocy uzasadnionego interesu, w przypadku kontaktu z naszymi Stronami internetowymi w celu poinformowania Państwa o naszych produktach,
 • Zgodnie z uzasadnionym interesem, abyśmy mogli zapewnić techniczne udostępnianie naszych witryn internetowych. Naszym uzasadnionym interesem jest to, aby móc zapewnić Państwu atrakcyjną, funkcjonalną technicznie i przyjazną dla użytkownika strone internetową oraz podjąć wszelkie środki w celu ochrony naszych witryn przed zagrożeniami bezpieczeństwa cybernetycznego oraz zapobiec narażeniu stron trzecich na takie ryzyko w naszych witrynach.

W każdym razie okres przechowywania zgromadzonych w ten sposób informacji wynosi trzynaście miesięcy od momentu wprowadzenia odpowiedniego pliku cookie.

b. Formularz kontaktowy

Przetwarzamy Twoje Dane w celu odpowiedzi na Twoje prośby na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, musisz podać swoje nazwisko, imię, kraj zamieszkania, adres e-mail, telefon, przedmiot kontaktu i wysłać nam wiadomość.

Dane są przechowywane u nas, aby móc odpowiedzieć na Twoje zapytanie/-a, zarejestrować się na liście poszukiwaczy delarów lub punktów handlowych i przesłać Ci oferty/komunikaty handlowe. Zaznaczamy jednocześnie, że te komunikaty mogą być wysyłane do Państwa przez naszych dystrybutorów.

Dane Użytkownika są przechowywane przez czas ściśle niezbędny do właściwego zarządzania naszymi relacjami biznesowymi, w odniesieniu do produktów lub usług, co do których Użytkownik zwraca się do nas lub w odniesieniu do których, Użytkownik zwrócił się do naszych dystrybutorów, w następstwie wyceny, a w każdym razie przez okres nieprzekraczający trzech lat od ostatniego wniosku, który pozostał bez odpowiedzi i w razie braku wniosku o usunięcie lub sprzeciwu ze strony Użytkownika wystosowanego w międzyczasie.

c. Zakupy w witrynach

Przetwarzamy Państwa Dane w celu zarządzania zamówieniami na podstawie prawnej realizacji umowy lub środków przed zawarciem umowy.

Jeśli chcesz dokonać zakupu na naszych stronach internetowych, konieczne będzie podanie pewnych obowiązkowych informacji, w tym nazwiska, imienia, adresu pocztowego, kraju, numeru telefonu i adresu e-mail, jak również pewnych informacji finansowych (takich jak numer karty kredytowej), umożliwiających płatność zamówionych produktów i realizację zamówienia.

Dostarczone informacje będą przechowywane na naszych serwerach.

Dane Użytkownika są przechowywane przez czas niezbędny do właściwego zarządzania naszymi relacjami biznesowymi, zarządzania naszymi relacjami z klientem za pośrednictwem naszego CRM, dostarczania produktów lub usług, w odniesieniu do których Użytkownik zwrócił się do nas lub w odniesieniu do których Użytkownik poprosił naszych dystrybutorów, wysyłania informacji handlowych, wysyłania ankiety satysfakcjonującej, zarządzania eksploatacją i optymalizacji usług sprzedaży on-line, udostępniania obsługi klienta i/lub gwarancji, zarządzania zaległymi płatnościami, wysyłania ankiety badającej satysfakcję, zarządzania usługą, zarządzania sprzedażą, oraz optymalizacją.

d. Zapisz się do newslettera

Przetwarzamy Państwa Dane w celu wysłania naszego newslettera na podstawie następującej podstawy prawnej:

 • W przypadku zgody mogą Państwo w każdej chwili wycofać się, wysyłając e-mail na contact[at]mecalac.com lub dzwoniąc pod numer +33 (0)4 50 64 01 63 lub klikając na link wylogowujący się z subskrypcji zamieszczony na końcu każdego biuletynu.

Możesz zapisać się do naszego newslettera w odpowiedniej sekcji, wypełniając swój adres e-mail, imię I nazwisko, typ działalności, zawód, kraj, nazwę firmy, telefon, przy założeniu, że pola telefoniczne i firmowe nie są obowiązkowe.

Następnie będziemy regularnie wysyłać nasz biuletyn zawierający informacje o naszych produktach, ofertach czy komunikatach handlowych. Możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji i/lub poprosić o zaprzestanie otrzymywania naszego newslettera. Zastrzegazmy jednak, że ww. komunikaty mogą być wysyłane do Państwa także przez naszych dystrybutorów.

Dane Użytkownika są przechowywane przez okres ściśle niezbędny do wysłania niniejszego biuletynu, a w każdym razie przez okres nieprzekraczający trzech lat od daty rejestracji Użytkownika lub ostatniego wniosku, na który Użytkownik nie odpowiedział, a w przypadku braku wniosku o usunięcie lub sprzeciwu ze strony Użytkownika w międzyczasie, wysyłając e-mail na adres contact[at]mecalac.com lub klikając na link do rezygnacji z subskrypcji, który pojawia się na końcu każdego biuletynu otrzymanego drogą mailową.

e. Organizacja gier konkursowych

Przetwarzamy Państwa Dane w celu zarządzania Państwa udziałem w konkursie na podstawie prawnej

 • Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na adres contact[at]mecalac.com lub dzwoniąc pod numer +33 (0)4 50 64 01 63.

Możesz wziąć udział w naszych konkursach, wpisując swoje nazwisko, imię, adres e-mail, telefon w dedykowanym formularzu.

Dane są u nas rejestrowane w celu zarządzania konkursem.

Dane Użytkownika są przechowywane przez czas ściśle niezbędny do właściwego zarządzania konkursem, a w każdym razie przez okres nieprzekraczający trzech lat od ostatniego wniosku, który pozostał bez odpowiedzi i w razie braku wniosku o usunięcie lub sprzeciwu ze strony Użytkownika przesłanego w międzyczasie.

4. Pliki cookie

Zgoda Użytkownika zostaje sformalizowana po akceptacji banera plików cookie znajdującego się na stronie głównej. Okres przechowywania uzyskanej w ten sposób zgody wynosi trzynaście miesięcy od daty umieszczenia odpowiedniego pliku cookie.

a. Co to jest ciasteczko?

Plik cookie (tzw. ciasteczko) to plik tekstowy, który zapisuje informacje na urządzeniu (komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym) o przeglądaniu strony (data i godzina załadowania strony; używany Navigator i język; widoki na stronę, częstotliwość i czas trwania wizyt na stronie, liczba wizyt, źródła wizyt, lokalizacja).

b. Od czego są ciasteczka?

Podczas łączenia się ze Stronami, MECALAC lub firmami zewnętrznymi - których usługi MECALAC wykorzystuje (partnerami technicznymi lub reklamowymi) - może być konieczne instalowanie różnych plików cookie na urządzeniu użytkownika (komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym) w celu przesyłania mu treści i usług dostosowanych do jego zainteresowań.

Twoje urządzenie nie jest zagrożone plikami cookie, ponieważ żaden wirus lub złośliwy program nie może być “rozsiewany” przez pliki cookie.

c. Jakie są rodzaje plików cookie?

Rodzaje plików cookie używanych przez MECALAC to:

 • Pliki cookie absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Witryny:
  •  Są one niezbędne do przeglądania Witryn i korzystania z podstawowych funkcji (pliki cookie językowe, pliki cookie identyfikacyjne, itp.).
  •  Jeśli możesz zablokować te pliki cookie konfigurując przeglądarkę, firma MECALAC nie będzie już w stanie zapewnić prawidłowego funkcjonowania Witryny i zagwarantować optymalnego funkcjonowanie Witryny.
 • Funkcjonalne pliki cookie w celu poprawy wygody użytkownika: takie jak te zapamiętujące jego wybory na stronach.
 • Pliki cookie wydajności, które pozwalają mierzyć odbiorców, ustalać statystyki oraz ilość obecności i korzystania z różnych elementów Witryn.

Nazwy plików cookie używanych na Witrynach:

Imię i nazwisko Dostawca Cel Czas trwania Kategoria
visitor_id320841-hash
visitor_id320841
Pardot Przechowywanie informacji lub dostęp do informacji już przechowywanych na urządzeniu użytkownika, takich jak identyfikatory reklamowe, identyfikatory urządzeń, pliki cookie i podobne technologie.
Zbieranie i przetwarzanie informacji związanych z korzystaniem z tej usługi w celu późniejszego wysyłania spersonalizowanych reklam i/lub treści w innych kontekstach, na przykład w innych witrynach lub aplikacjach. Ogólnie rzecz biorąc, zawartość Witryny lub aplikacji jest wykorzystywana do odliczenia Twoich interesów, co będzie przydatne w kontekście późniejszego wyboru reklamy i/lub treści.
3 lat Przechowywanie i dostęp do informacji
Dostosowanie do potrzeb
ga
__utmz
__utmt
__utmc
__utmb
__utma
Google Analytics Przechowywanie informacji lub dostęp do informacji już przechowywanych na urządzeniu użytkownika, takich jak identyfikatory reklamowe, identyfikatory urządzeń, pliki cookie i podobne technologie. 14 miesięcy Przechowywanie i dostęp do informacji
CAKEPHP_Public
accept_cookies (Apparait lorsque le visiteur accepte les cookies)
mecalac_documentation_pardot_submission (Apparait lorsque le visiteur télécharge une documentation)
mecalac_landing_pardot_submission
Djük Przechowywanie informacji lub dostęp do informacji już przechowywanych na urządzeniu użytkownika, takich jak identyfikatory reklamowe, identyfikatory urządzeń, pliki cookie i podobne technologie.
Zbieranie i przetwarzanie informacji związanych z korzystaniem z tej usługi w celu późniejszego wysyłania spersonalizowanych reklam i/lub treści w innych kontekstach, na przykład w innych witrynach lub aplikacjach. Ogólnie rzecz biorąc, zawartość Witryny lub aplikacji jest wykorzystywana do odliczenia Twoich interesów, co będzie przydatne w kontekście późniejszego wyboru reklamy i/lub treści.
30 dni Przechowywanie i dostęp do informacji
Dostosowanie do potrzeb
d. Jak ustawić te ciasteczka?

Możesz określić swoje preferencje, przechodząc do banera plików cookie .

W ten sposób można zablokować pliki cookie poprzez aktywację ustawienia przeglądarki, co pozwala na odrzucenie wszystkich lub niektórych plików cookie. Jednakże, jeśli zdecydujesz się zablokować wszystkie pliki cookie, nie będziesz już mógł uzyskać dostępu do wszystkich lub części Witryn.

Jeśli używasz Google Chrome, postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w tym linku lub w następujący sposób:

 • Wybierz menu Ustawienia, a następnie Ustawienia zaawansowane
 • W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia strony
 • Znajdź menu Cookie i wybierz odpowiednie opcje.

Jeśli używasz Mozilla Firefox, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w tym linku lub w następujący sposób:

 • Wybierz menu Narzędzia, a następnie Opcje
 • Kliknij na ikonę Prywatności
 • Wybierz w menu Narzędzia - Cookie, a następnie odpowiednie opcje

Jeśli korzystasz z programu Internet Explorer, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w tym linku lub w następujący sposób:

 • Wybierz menu Narzędzia, a następnie Opcje internetowe
 • Kliknij w zakładkę Prywatność
 • Wybierz pożądany poziom za pomocą kursora

W przypadku stosowania przeglądarki Safari należy postępować zgodnie z instrukcją podaną w tym linku lub w następujący sposób:

 • Wybierz menu Ustawienia > Safari,
 • Włącz / Zablokuj wszystkie pliki cookie lub opcje blokowania zawartości

Jeśli korzystasz z Opery, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w tym linku lub w następujący sposób:

 • Wybierz menu Plik > Preferencje >
 • Prywatność.
5. Jakie kategorie danych są gromadzone?

Zbieramy tylko istotne i niezbędne dane.

Zbierane przez nas dane osobowe to tylko dane niezbędne do osiągnięcia celów, w jakich zostały pobrane. Zobowiązujemy się nie gromadzić więcej danych niż jest to konieczne.

Jeśli zdecydujesz się na przekazanie nam niektórych swoich danych osobowych za pośrednictwem formularzy z naszych stron internetowych, pola, które mają być wypełnione, identyfikowane gwiazdką, są obowiązkowe, ponieważ są to informacje ściśle niezbędne do uzyskania dostępu do usług, o które pytasz (subskrypcja newsletterów, rejestracja w Witrynach, utworzenie konta do zamówienia online itp.).

Niektóre dane są zbierane automatycznie, za Twoją zgodą, poprzez instalację plików cookie na Twoim urządzeniu (patrz art. 4 dotyczący plików cookie).

6. Okres ważności - Usuwanie

Dane Użytkownika są usuwane z chwilą zaprzestania ich przetwarzania, lub przesłania żądania ich usunięcia, ewentualnie skorzystania z prawa sprzeciwu.

Dane Użytkownika są również usuwane po upływie wymienionych okresów przechowywania, chyba że jest konieczne lub uzasadnione przechowywanie Danych w celu podpisania, wykonania lub rozwiązania umowy, w celu korzystania z praw lub gdy wyrażona została zgoda na ich przechowywanie.

W szczególności określono, że dane osobowe mogą być przedmiotem pośredniej archiwizacji, tak abyśmy byli w stanie wypełniać nasze zobowiązania prawne, podatkowe i księgowe, takie jak obowiązek przechowywania faktur przez okres 10 lat.

7. Czy Twoje dane są udostępniane osobom trzecim?

W pierwszym etapie tylko nasi pracownicy są upoważnieni do przetwarzania Państwa Danych. Są oni zobowiązani do przestrzegania poufności Danych i są regularnie szkoleni w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych.

Jednakże w celu realizacji wskazanych powyżej celów, dostęp do Państwa danych osobowych musi być możliwy także dla zidentyfikowanych osób/podmiotów trzecich, z których korzystamy w celu oferowania Państwu określonych usług, tj.:

 • Podmioty grupy MECALAC,
 • Dostawcy usług technologicznych, IT, itp.
 • Dystrybutor produktów MECALAC, który jest odpowiedzialny za Twój region działania,
 • Dostawcy i współpracownicy usług związanych z marketingiem i reklamą naszych produktów i usług.

Lista odbiorców Twoich danych osobowych jest dostępna na zapytanie wysłane pod adres: contact[at]mecalac.com

W każdym przypadku każdy transfer danych osobowych podlega postanowieniom umownym i wymagamy od odbiorców działania wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i obowiązującym prawem oraz aby podejmowali oni wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poufności, integralności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

W każdym razie, Twoje dane osobowe nigdy nie będą sprzedawane, udostępniane, ujawniane ani przekazywane w jakiejkolwiek formie niezidentyfikowanej osobie trzeciej do własnych celów, w tym komercyjnych lub marketingowych.

8. Transfer danych

Zgromadzone dane nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że Twój obszar zamieszkania lub działalności znajduje się poza Unią Europejską.

W tym ostatnim przypadku MECALAC podejmie wszelkie niezbędne środki ostrożności wraz ze swoimi podwykonawcami i partnerami, w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych w rozporządzeniu europejskim (podpis „standardowych klauzul umownych” Komisji Europejskiej lub poddanie się wiążącym zasadom wewnętrznym zatwierdzonym przez władze krajowe itd.).

9. W jaki sposób zapewnia się bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Mecalac chroni Twoje dane osobowe poprzez wprowadzenie środków bezpieczeństwa fizycznego, prawnego, technicznego i organizacyjnego w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi, niewłaściwemu wykorzystaniu, ujawnieniu, utracie lub zniszczeniu Twoich danych osobowych.

Ponieważ Internet nie jest całkowicie bezpiecznym środowiskiem, nie możemy zagwarantować, pomimo wprowadzonym przez nas środków, pełnego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem naszych witryn. Podczas korzystania z naszych Witryn odpowiadaja Pńąstwo za urządzenie, którego używaja. Należy zawsze zadbać by było ono odpowiednio zabezpieczone i chronione przed złośliwym oprogramowaniem, takim jak Trojany i wirusy.

Zostali Państwo poinformowani, że bez odpowiednich środków bezpieczeństwa (takich jak: bezpieczna konfiguracja przeglądarki internetowej, aktualizacja programów antywirusowych, oprogramowanie firewall, nieużywanie oprogramowania z wątpliwych źródeł itd.), użytkownik ryzykuje, że dane i hasła używane do ochrony danych mogą być ujawnione nieuprawnionym osobom trzecim.

Zapraszamy również do dokładnego wyboru hasła, które musi być złożone i ściśle poufne.

10. Jakie masz prawa?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 1978 r. znaną jako zmieniona ustawa o ochronie danych i wolności oraz RODO masz następujące prawa:

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych innych niż te, na które wyraziłeś zgodę, z uzasadnionych powodów oraz w świetle sytuacji osobistej. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa Danych, chyba że przetwarzanie ma być kontynuowane z przyczyn prawnych lub w celu wykonania lub obrony naszych praw w kontekście jakichkolwiek skarg prawnych/sądowych.

Zobowiązujemy się wziąć pod uwagę Państwa prośby o zaprzestanie przetwarzania Państwa danych, z wyjątkiem uzasadnionych i istotnych powodów przetwarzania, które przeważałyby nad prawami i wolnościami Użytkownika lub dla wykonywania lub obrony praw przed sądem.

 • Prawo do informowania Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych;
 • Prawo dostępu: Pod pewnymi warunkami mogą Państwo uzyskać informacje o przetwarzaniu Państwa danych przez MECALAC oraz kopię przetwarzanych danych osobowych;
 • Prawo do sprostowania, aktualizacji lub usunięcia wszystkich lub części danych. Zobowiązujemy się do jak najszybszego rozpatrzenia Państwa wniosków o korektę, jeżeli przechowywane przez nas dane osobowe są nieścisłe. Zobowiązujemy się również do jak najszybszego rozpatrywania wniosków o częściowe lub całkowite usunięcie Państwa danych, zgodnie z art. 17 ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (prawo do bycia zapomnianym);
 • Prawo do wycofania zgody, w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Zobowiązujemy się do rozpatrywania Państwa wniosków o ograniczenie przetwarzania, zgodnie z postanowieniami art. 18 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Unii Europejskiej. W takim przypadku przechowujemy Państwa dane, ale nie przetwarzamy ich już, z wyjątkiem Państwa zgody, lub w celu uznania, wykonywania lub obrony praw prawnych;
 • Prawo do przenoszenia danych: Zobowiązujemy się, na Państwa życzenie, przekazać nam dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i do odczytu maszynowego formacie. To prawo do przenoszenia ma zastosowanie wyłącznie do danych, które Państwo udostępnili, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy i odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procesów;
 • Prawo do „cyfrowej śmierci”: Zgodnie z ustawą o Republice Cyfrowej mogą Państwo przekazać nam instrukcje dotyczące zatrzymywania, usuwania i ujawniania danych osobowych dotyczących Państwa po śmierci. Dyrektywy te mogą zostać powierzone „cyfrowej zaufanej osobie trzeciej” certyfikowanej przez CNIL, gdy są one ogólne, lub bezpośrednio nam, gdy są one specyficzne dla przetwarzania, za które jesteśmy odpowiedzialni. W przypadku nieobecności wyznaczonej osoby spadkobiercy będą mieli możliwość skorzystania z niektórych praw, w tym prawa dostępu, do rozliczeń majątku, oraz prawa sprzeciwu do postępowania związanego z zamknięciem Twoich ksiąg rachunkowych.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  • CNIL (dla Francji)
  • Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (dla Niemiec)
  • Biuro Inspektora Generalnego ds. Ochrony Danych Osobowych — GIODO (dla Polski)
  • Biuro Komisarza ds. Informacji (Anglia).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub zastrzeżeń co do przetwarzania Państwa danych osobowych, które wykonujemy, zapraszamy do skontaktowania się bezpośrednio z nami. Jeśli uważasz, że Twoje prawa nie są przestrzegane, możesz złożyć skargę do CNIL.

Możesz skorzystać z przysługujących Ci praw, kontaktując się z nami pod jednym z następujących adresów:

 • E-mail : contact[at]mecalac.com
 • Adres pocztowy: MECALAC France sas, 2 avenue du pré de Challes, CS40230, 74942 ANNECY Cedex, Francja

W celu zapewnienia jak najefektywniejszego zarządzania aplikacją, pamiętaj:

 • poinformuj nas o przetwarzanych danych, których dotyczy wniosek
 • poinformuj nas o prawach, które chcesz wdrożyć
 • dostarcz nam kopię Państwa dokumentu tożsamości (tak abyśmy mogli zweryfikować, czy wnioskodawca jest osobą, której dotyczy przetwarzanie).
11. Zmiany i aktualizacje Karty

Korzystając z naszych Witryn, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich informacji w sposób opisany w niniejszej Karcie. Niniejsza Karta odzwierciedla praktyki zawodowe obowiązujące w MECALAC oraz może zostać w każdej chwili zmieniona i uaktualniona.

Z każdą nową wizytą na naszych Witrynach, zachęcamy do zapoznania się każdorazowo z najnowszą wersją Karty, która jest dostępna przez cały czas w naszej Witrynie, w stałym miejscu.